🖤 DARMOWA DOSTAWA DLA ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 399 ZŁ 🖤

Wysyłka w 1 dzień roboczy *z wyjątkiem zamówień personalizowanych i rysowanych od podstaw.

Regulamin warsztatów dla dzieci

REGULAMIN udziału w płatnych i bezpłatnych Warsztatach dla dzieci

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki udziału w płatnych i bezpłatnych Warsztatach dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Minimal Line.
 
2. Celem Warsztatów jest rozbudzanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań, zdobywaniem nowych umiejętności oraz poznawanie otaczającego świata poprzez szeroko rozumianą sztukę. 
 
3. Warsztaty są ogólnodostępne, a udział w nich ma charakter płatny lub bezpłatny. Charakter danych warsztatów jest określany przez organizatora. W przypadku płatnych warsztatów ich koszt brutto podanych jest w opisie warsztatów. 
 
4. Liczba miejsc w Warsztatach jest ograniczona. Liczebność poszczególnych grup warsztatowych określa - po uzgodnieniu z Prowadzącym - Organizator.
 
5. Zapisy udziału w Warsztatach prowadzona jest od ogłoszenia warsztatów do wyczerpania limitu miejsc. 
 
6. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Warsztatach następuje przez stronę MinimalLine.pl/warsztaty poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeń na konkretny warsztat (wybór dnia i godziny) oraz opłacenie (w przypadku warsztatów płatnych) zamówienia. 
 
7.Zgłoszenie uczestnictwa wymaga podania wieku i imienia dziecka a także podania pełnych danych opiekuna zgłoszonego do udziału w warsztatach dziecka. 
 
 
8.Uczestnicy informowani są o przyjęciu na Warsztaty niezwłocznie od momentu zgłoszenia poprzez wiadomość automatycznie generowana przez system strony internetowej po poprawnym wypełnieniu zgłoszenia. 
 
9.Organizator prowadzi listę rezerwową dla osób, którym nie udało zapisać się na Warsztaty. Aby zostać wpisanym na listę rezerwową należy podać imię, wiek uczestnika oraz dane opiekuna tj. Imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego na adres zamówienia@minimalline.pl
 
10. Warsztaty trwają od 45 do 60 minut. 
 
11. Warsztaty odbywają się na terenie Pracowni Minimal Line Plac Konesera 2 
 
12. Organizator zapewnia wszystkie potrzebne narzędzia i materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów oraz udział osoby prowadzącej.
 
13. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego Regulaminu.
 
14. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i Opiekuna oraz wykorzystania ich wizerunku w celach promocyjnych.
 
15.Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Warsztacie Uczestnika, którego zachowanie zakłóca przebieg Warsztatu lub jest w inny sposób niestosowne.
 
16.W sytuacji, gdy Uczestnik, z przyczyn losowych, nie może w podanym terminie uczestniczyć w warsztatach, Rodzic/Opiekun lub Uczestnik ma obowiązek mailowo, telefonicznie lub osobiście zgłosić taką informację do Organizatora najpóźniej na dzień przed terminem Warsztatów. 
 
17. Nie ma możliwość zwrotu wykupionych miejsc na warsztatach płatnych. Po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość odstąpienia miejsca innym uczestnikom (znalezienie zastępstw po stronie uczestnika). Jeżeli uczestnik zrezygnuje z warsztatu do 2 dni przed jego rozpoczęciem koszta zwracane są w formie vouchera na kwotę zakupionego warsztatu lub warsztat zostanie przeniesiony na inny termin. Odwołanie warsztatu na mniej niż 48h wiąże się z brakiem możlwiości przeniesienia miejsca na inny termin lub zwortu kosztów na voucher. 
 
18.Za bezpieczeństwo Uczestników przed godziną rozpoczęcia, w trakcie trwania warsztatów oraz po godzinie zakończenia warsztatów odpowiada Rodzic/Opiekun.
 
19. Rodzice/Opiekunowie mogą uczestniczyć aktywnie lub obok dzieci w Warsztatach, tak by nie zakłócać porządku wewnętrznego zajęć i nie rozpraszać Uczestników. Z jednym dzieckiem może przebywać maksymalnie jeden opiekun bez osób dodatkowych. 
 
20. Podczas zajęć wszyscy Uczestnicy oraz rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zachowania ostrożności i wykonywania poleceń Prowadzących.
 
21. Rodzice/opiekunowie/uczestnicy zobligowani do dbania o powierzone im na czas Warsztatów mienie.
 
22. Za wszelkie szkody wyrządzone podczas Warsztatów przez Uczestnika odpowiada jego Rodzic/Opiekun.
 
23. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia warsztatów w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 
24. W wyjątkowych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przeniesienia terminu warsztatów o czym niezwłocznie poinformuje uczestników oraz rodziców/opiekunów. W przykładu płatnych warsztatów uczestnicy otrzymają zwrot wpłaconych środków na konto podane w trakcie składnia zamówienia. 
 
25. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
26. Wszystkie spory, które nie będą mogły być rozstrzygnięte pomiędzy stronami w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez właściwy Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 
27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. O każdej zmianie poinformuje uczestników umieszczając Regulamin na stronie internetowej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl