🖤 DARMOWA DOSTAWA DLA ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 399 ZŁ 🖤

Wysyłka w 1 dzień roboczy *z wyjątkiem zamówień personalizowanych i rysowanych od podstaw.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MINIMALLINE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MINIMAL LINE


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, w szczególności składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klientów ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klientów do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Sprzedawca – Minimal Line Klaudia Mączka-Rzewuska
03-736 Warszawa
Plac Konesera 2
NIP 8262165611
REGON 387110220
prowadzący sklep internetowy pod adresem internetowym: www.minimalline.pl

Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny 10.00-17.00 od poniedziałku do czwartku oraz 12:00-20:00 od piątku do niedzieli.  

Klient – Użytkownik, który zawiera w ramach Sklepu Umowę sprzedaży.

Konsument – za konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika odpowiednio następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) zastosowania przeglądarek Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 12.0, Safari 8.0.

b) oprogramowania umożliwiającego podgląd dokumentów i zdjęć.

c) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania ze strony internetowej jest umożliwienie instalacji plików cookies.

Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

Sprzedawca, w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu tzw. layout, jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym:

a) pisemnie – na adres korespondencyjny: Minima Line Klaudia Mączka-Rzewuska 03-736 Warszawa Plac Konesera 2 

b) telefonicznie – pod numerem telefonu 507-750-319 w godzinach 10.00-17.00 od wtorku do piątku oraz 12:00-20:00 od piątku do niedzieli. 

c) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: kontakt@minimalline.pl

REJESTRACJA W SKLEPIE

Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z jego funkcjonalności są nieodpłatne.

Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

a) poprawnego wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, podając dane osobowe, adres e-mail oraz hasło.

Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie zamówień nie wymaga rejestracji.

W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Klienta).

W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie oraz zapisywania projektów. Każdorazowe logowanie do konta Użytkownika odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Informacje dotyczące towarów znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (zamówień) przez Użytkowników.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich lub innej walucie wybranej przez Użytkownika, w menu Sklepu i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.

Koszty dostawy zależą od wielkości zamówienia i kraju dostawy. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika.

Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik składa ofertę kupna określonego towaru.

Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

Wszystkie sprzedawane towary zawierają dokładny opis ich właściwości. Istnieje również możliwość indywidualnego uzgodnienia właściwości towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą, pod warunkiem że zmiany takie będą możliwe ze względu na właściwość danego towaru.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA PRODUKTY PERSONALIZOWANE

Poza gotowymi produktami uniwersalnymi takimi jak plakaty pracownia MINIMAL LINE tworzy grafiki pod zamówienie klienta. Wszystkie produkty, które nie są produktami gotowymi, nie podlegają zwrotowi ani reklamacji.

Gdy w szczególnych wypadkach reklamacja zostaje przyjęta - rozpatrywana jest w miesiąc i przesyłana klientowi do ponownej akceptacji mailowej. Dopiero po mailowej akceptacji klienta, przesyłana pod wskazany adres w formie wydruku.

Czas oczekiwania na GRAFIKI  z zakładki RYSUNEK RĘCZNY wynosi miesiąc (składając zamówienie 12.09. otrzymasz je 12.10). Możliwe jest złożenie komentarza o preferowanym terminie realizacji i w ramach możliwości autor wykona do tego okresu Twoją grafikę, jeżeli jednak nie jest to możliwe autor wykona obraz w  standardowym trybie oczekiwania (max do miesiąca czasu). 

Rysunki personalizowane są moją własną interpretacją przedstawionych lub opisanych scen. Na grafice możesz umieścić zarówno miejsce, postacie, wspomnienia z podróży lub daną luźną tematykę. Na moich rysunkach postacie zawsze mają jedno oko. Jest to mój autorski znak rozpoznawczy! Czasami jest ono otwarte czasami zamknięte - zależy od kompozycji obrazu - jeżeli masz jakieś preferencje - proszę dopisz je w komentarzu. Ale nie pisz, że prosisz o parę oczu. Postacie mają zazwyczaj zamknięte usta i nie pokazują zębów (wyjątkiem są dzieci).

OBEJRZYJ INFORMACJĘ O JEDNYM OKU: https://www.instagram.com/stor...


Portret linearny jest moją luźną, autorską wizją przesłanych przez Ciebie zdjęć - pamiętaj, że nie jest to "portret rysowany ołówkiem na Starówce". Minimalistyczna grafika jest nowoczesnym i ponadczasowym elementem który pasuje absolutnie do każdego wnętrza.

Podstawa Prawna: Ustawa o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827 art. 38), która mówi:

-Zwrotowi nie podlegają specyficzne właściwości rzeczy będących przedmiotem umowy, które – w razie odstąpienia przez konsumenta od umowy – uniemożliwiałyby lub istotnie utrudniałyby przedsiębiorcy ponowne zbycie tych rzeczy innemu nabywcy, np. umowa, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów sprzedaży, zarówno po dokonaniu rejestracji w Sklepie jak i bez rejestracji.

W przypadku dokonania rejestracji Użytkownik, w celu złożenia zamówienia powinien zalogować się na swoje konto Użytkownika.

Klient zawierający Umowę sprzedaży bez rejestracji, zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki formularza prawidłowo oraz podać dane niezbędne do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, i prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta zgodne ze stanem rzeczywistym.

Przedstawione przez Sprzedawcę towary – ręcznie rysowane grafiki, nie są gotowymi produktami. Użytkownik zamawia daną propozycje sprzedawcy lub projektuje własną, poprzez wybranie wzorów, dodanie zdjęć i informacji o personalizacji grafiki. Korzystając z formularza zamówień zamawia usługę stworzenia grafiki według stworzonego projektu. Zamówienie jest realizowane po potwierdzeniu i otrzymaniu płatności na nasz rachunek firmowy.

W celu złożenia zamówienia Użytkownik umieszcza w Wirtualnym koszyku zaprojektowany przez siebie produkt (grafika rysowana ze zdjęcia, metryczka, portret itd.), który zamierza nabyć. Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością Wirtualnego koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych towarów lub usuwanie ich z Wirtualnego koszyka.

Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
– danych do wystawienia faktury za towar,
– adresu dostawy.

Użytkownik potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Zamawiam i płacę”.

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy.

Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji.

Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Użytkownika wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

Umowa zawierana jest w języku polskim lub w innym języku wybranym przez Użytkownika.

VOUCHERY

Voucher można zakupić zarówno stacjonarnie w pracowni Minimal Line oraz on-line poprzez stronę minimalline.pl

Voucher może być wykorzystany wyłącznie do zakupu produktów w pracowni Minimal Line bądź przez stronę minimalline.pl. 

Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi. 

Okres ważności vouchera wynosi 12 miesięcy od dnia jego zakupu, Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Sprzedawcę  zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w Regulaminie Sklepu Internetowego.

FORMY PŁATNOŚCI

Zapłata za zakupiony towar może zostać dokonana przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry):

– przelewem na rachunek bankowy: 35 1020 4476 0000 8102 0438 3147

(W przypadku płatności dokonywanej przelewem bankowym na poleceniu przelewu należy zamieścić imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia),Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności na jego rachunku bankowym.

– przelewem natychmiastowym. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

- Akceptujemy karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

UWAGA: Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

- OPŁATY MOŻESZ DOKONAĆ TAKŻE NA KONTO CHARYTATYWNE OSOBY KTÓRĄ OBECNIE WSPIERAM - sprawdź więcej w mailu potwierdzającym zamówienie. Koniecznie wybierz przy płatności opcję PRZELEW TRADYCYJNY. Charytatywnie możesz dokonać wpłaty w 100% za każdy plakat i rysunek personalizowany (także metryczkę). Wszystkie pozostałe produkty typu rama i inne, musisz opłacić na moje konto bankowe, podane wyżej.

Zwrot środków  w przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonuje zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Użytkownik dokonuje zakupu towaru zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon Użytkownik poprzez złożenie zamówienia akceptuje wystawienie paragonu, który zostanie dostarczony wraz z zamówieniem. Na życzenie użytkownika firma może wystawić fakturę VAT (należy zgłosić ten fakt w uwagach przy zamówieniu a także podać dane do faktury).

Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia, w przypadku wyboru płatności z góry jako formy zapłaty, spowoduje anulowanie zamówienia.


Wszystkie towary sprzedawane na stronach Sklepu są nowe, wykonywane według indywidualnego zamówienia Klienta. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach wskazanych we właściwych przepisach prawa. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu cywilnego. 

DOSTAWA

Sklep prowadzi sprzedaż towarów na terenie Polski, jak również do innych państw UE. Koszty przesyłki zagranicznej, obsługiwane przez Pocztę Polską: paczka do 1 kg – 80 zł, ceny większych paczek są ustalane indywidualnie na podstawie kalkulatora kuriera. W przypadku przesyłki zagranicznej spoza UE, obsługiwane przez Pocztę Polską ewentualnie kurier FedEx: paczka do 1kg -150zł

Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarczane są na adres wskazany przez Klienta.

Na terenie Polski towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarcza firma InPost. 

Koszty dostawy na terenie Polski wynosi 18zł.

Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany towar informację o terminie, w ciągu którego nastąpi dostawa zamówienia.

Sklep prowadzi także ODBIORY OSOBISTE. Odbioru możesz dokonać od poniedziałku do piątku po ówczesnym otrzymaniu wiadomości mailowej, że zamówienie jest gotowe już do odbioru. Pracowania realizuje odbiory osobiste od wtorku do czwartku w godzinach 12:00-17:00 oraz piątek - sobota 12:00-20:00.

Czas realizacji zamówienia wynosi do 3-5 dni roboczych od momentu wpłaty na rachunek firmowy przy zamówieniach na PLAKAT oraz MIESIĄC (UWAGA! Zamówienia promocyjne mają indywidualny czas realizacji a także zamówienia składane w święta ustawowo wolne od pracy) przy zamówieniu rysunków z kategorii RYSUNEK RĘCZNY oraz METRYCZKI i wszystkie zamówienia personalizowane.

W przypadku dłuższego terminu realizacji, klient zostaje o tym poinformowany na karcie produktu lub mailowo.

Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy.


 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

W przypadku dokonania zakupu towaru –wykonywanego według indywidualnego zamówienia Konsumentowi zgodnie z art. 38 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
W przypadku dokonania zakupu towaru –nie będącego wykonywanym na indywidualne zamówienie, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z poniższymi zasadami:

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować) o swojej decyzji
Firmę: MINIMAL LINE Klaudia Mączka-Rzewuska
03-736 Warszawa
Plac Konesera 2
NIP 826216561


o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub e-mailem kontakt@minimalline.pl). Adres do odesłania zwrotu:

MINIMAL LINE Klaudia Mączka-Rzewuska
03-736 Warszawa
ul. Plac Konesera 2
NIP 826216561

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (o ile ta rzecz nie została wysłana już do Państwa i zamówienie nie zostało zrealizowane) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji.

W przypadku gdy przedmiot zostanie zwrócony po otrzymaniu przedmiotu, Sprzedawca zwraca Klientowi tylko kwotę za przedmiot, koszt wysyłki pokrywa Kupujący.

Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

Adres na który Klient dokonuje zwrotu:


MINIMAL LINE Klaudia Mączka-Rzewuska
03-736 Warszawa
ul. Plac Konesera 2
NIP 826216561


niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Zwracając plakaty - zapakuj je tak samo jak my, zabezpiecz przed uszkodzeniem. Jeżeli plakat zostanie uszkodzony w transporcie lub przez Ciebie przy ponownym pakowaniu lub rozpakowywaniu - koszta nie zostaną Ci zwrócone. 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku wymiany produktów lub zmiany zamówienia Sprzedawca wyrazi zgodę na powyższe działanie po weryfikacji czy wskazana zmiana bądź wymiana są możliwe.

W przypadku, gdy zmiana ustaleń w zamówieniu wiąże się z dodatkowymi kosztami, Klient zlecający zmianę zobowiązuje się ponieść wyżej wspomniane koszty.

W przypadku, gdy zmiana ustaleń w zamówieniu wiąże się z niższymi kosztami, różnicę poniesionych kosztów przez klienta, Sprzedawca zwróci w formie vouchera do wykorzystania w pracowni on-line lub stacjonarnie.

UWAGA! Produkty personalizowane: metryczki, portrety, oraz wszystkie rysunki rysowane od podstaw nie podlegają zwrotowi ani reklamacji. Jeżeli dojdzie do akceptacji reklamacji lub zwrotu jeszcze przed skończeniem dzieła przez artystę koszt zakupionych produktów zwracany jest na voucher prezentowy ważny 1 rok od dnia złożenia zamówienia.

Wobec produktów takich jak metryczki, portrety i wszystkie rysunki rysowane od podstaw na zamówienie klienta nie stosuje się ustawy o prawach konsumenta, czyli konsument nie ma tu prawa odstąpienia od umowy, ponieważ przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zamówienie w e-sklepie na stronie minimalline.pl portretu / metryczki dziecka / wzoru z zaprojektowanym przez Klaudię Mączką - Rzewuską rysunkiem na podstawie przesłanych wytycznych przez konsumenta.

Ramy z passe-partot nie są objęte wymianą, ponieważ rysunki bezpośrednio wklejane są w passe-partout. 

RĘKOJMIA I POSTANOWIENIA REKLAMACYJNE

Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

REKLAMACJE

Zaleca się aby przy odbiorze przesyłki Klient sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji zaleca się, aby Klient w miarę możliwości niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK OTRZYMANIA USZKODZONEJ PRZESYŁKI

Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo instrukcję postępowania na wypadek otrzymania uszkodzonej przesyłki kurierskiej. Prosimy o zapoznanie się z nią, aby w razie pojawienia się takiej sytuacji – móc odpowiednio postępować.

Oczywiście dokładamy wszelkich starań, aby wysyłany przez nas towar był odpowiednio zabezpieczony do transportu. Staramy się również odpowiednio dobierać odpowiednich przewoźników, którzy trzymają wysoki poziom jakości swoich usług. Niestety transportowana przesyłka czasem może ulec uszkodzeniu mechanicznemu w transporcie – poniżej przedstawiamy instrukcję postępowania na wypadek takiej sytuacji:

NAJWAŻNIEJSZE KROKI:

1. Przy dostawie przesyłki sprawdź czy opakowanie zewnętrzne nie nosi żadnych większych uszkodzeń (dziur, wgnieceń, większych rozdarć).

2. Jeśli nie będziesz mógł osobiście odebrać przesyłki poinformuj osobę odbierającą w Twoim imieniu o najważniejszych krokach przy odbiorze przesyłki.

3. Pamiętaj, aby sprawdzić towar przy kurierze. W momencie jak otrzymasz przesyłkę od razu rozpakuj ją – kurier ma obowiązek poczekać, abyś mógł sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera.

4. Jeśli przesyłka nosi bardzo wyraźne, widoczne ślady uszkodzenia – po prostu odmów przyjęcia towaru i poinformuj nas o tym pod numerem telefonu: 507-750-319/ e-mail: kontakt@minimalline.pl

5. Jeśli stwierdzisz uszkodzenie przesyłki zażądaj od kuriera dostarczającego spisania PROTOKOŁU SZKODY, jest to dokument wymagany przez firmy kurierskie do złożenia reklamacji.

6. Zrób zdjęcia uszkodzenia przesyłki, opakowania itd.

7. Pamiętaj, aby odpowiednio spisać PROTOKÓŁ SZKODY z kurierem, najważniejsze, aby zaznaczyć takie pozycje jak:

• Uszkodzenie opakowania zewnętrznego / zawsze zaznaczamy TAK (chodzi nawet o najmniejsze rozdarcie, uszkodzenie, przetarcie itp.) zaznaczenie NIE spowoduje odrzucenie reklamacji przez firmę kurierską

• Na pytanie: czy przesyłkę przyjęto bez zastrzeżeń zaznaczamy słowo NIE, gdyż słowo TAK spowoduje odrzucenie reklamacji przez firmę kurierską

• Protokół reklamacyjny powinien być spisany w dniu dostarczenia przesyłki !

8. Pamiętaj, że przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń i spisania z kurierem PROTOKOŁU SZKODY zamyka składającemu reklamację możliwość uzyskania odszkodowania za zniszczony towar.

9. Pamiętaj, że spisanie w sposób nieodpowiedni PROTOKOŁU SZKODY, może spowodować problemy w uzyskaniu odszkodowania za zniszczenie towaru, prosimy zatem postępować zgodnie z naszymi wskazówkami.

 WAŻNE: Przesyłki przekierowane przez klienta do paczkomatów INPOST nie podlegają reklamacjom. Klient, który samodzielnie zdecyduje się na przekierowanie paczki do paczkomatu sam ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie przesyłki, tym samym rezygnując z roszczeń z tego tytułu wobec sprzedającego. W przypadku uszkodzenia paczki przekierowanej do paczkomatu klient sam złoży reklamację u dostawcy. 

Reklamacje mogą być składane pisemnie

MINIMAL LINE Klaudia Mączka-Rzewuska
03-736 Warszawa
Plac Konesera 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY 

W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego, zaleca się, aby reklamując zakupiony towar Klient przedstawił dowód jego zakupu lub jego kopię oraz wskazał informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową oraz danych kontaktowych Klienta. Jeśli klient nie posiada paragonu, prosimy aby wpisał nr zamówienia na formularzu reklamacyjnym. WAŻNE: Prosimy aby produkt przesłany do reklamacji nieużywany, niepogięty, nieoprawiony.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany odesłać do Sprzedawcy wadliwy towar.
Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o uwzględnienie lub odrzuceniu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania.

W przypadku gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt a także zwróci klientowi koszty odesłania towaru w ciągu 7 dni na rachunek bankowy. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia jego ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać drogą e-mailową na adres: kontakt@minimalline.pl. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
• Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
• Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.

 


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Minimal Line Klaudia Mączka-Rzewuska oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Minimal Line Emil Mączka-Rzewuski zwana dalej Sprzedającym oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
Kupujący w toku procedury zamówienia produktów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu:
a. świadczenia usług stworzenia grafik o których mowa w niniejszym Regulaminie,
b. rozliczenia płatności za zamówione produkty,
c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia,
d. oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Użytkownika.
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
a. przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń;
b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.
Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych. Dodatkowo, szczegółowe dane z zakresu przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawarte są w Polityce prywatności.


PRZERWY TECHNICZNE

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 04 października 2019 roku. Z poprawkami na dzień 01 czerwca 2021r.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl